Litteratur6000 - Litteraturoplevelser i Kolding

Vedtægter for Litteratur6000

§ 1
1. Foreningens navn er Litteratur6000.

2. Dens hjemsted er Kolding Kommune.

§ 2
1. Foreningens formål er at skabe møde mellem litteratur og mennesker, gerne gennem utraditionelle tiltag. Litteratur forstås bredt i alle dens udtryksformer (for eksempel bøger, højtlæsning, drama, sang, såvel levende optræden som gennem trykte og visuelle medier). Litteraturen skal mødes med mennesker i alle aldre.

2. Foreningen sigter ikke mod nogen form for afkast og er uafhængig af økonomiske interesser.

§ 3
Foreningens drift finansieres ved offentlig støtte, fonde, sponsorater, medlemskontingenter og entréindtægter

§ 4
Som medlemmer af foreningen kan optages:

 • Enkeltpersoner
 • Institutioner, foreninger og virksomheder med interesse for at formidle litteratur

§ 5
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskab følger kalenderåret.

§ 6
1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt til medlemmerne senest tre uger inden generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremgå af den udsendte dagsorden.

2. Medlemmer af foreningen kan stille forslag til dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1. december inden pågældende generalforsamling.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med tre ugers varsel af bestyrelsen eller når mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det.

§ 8
Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og en revisorsuppleant
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt

§ 9
1. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer. Der kan endvidere stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme.

2. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Dirigenten leder afstemninger.

3. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag, foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed, er forslaget ikke vedtaget.

4. Ved stemmelighed ved valg til tillidsposter foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 10
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen, således at der hvert år vælges tre medlemmer og en suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. En suppleant indtræder som medlem af bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem varigt eller for længere tid ikke kan varetage sit hverv.

2. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle hverv er ulønnede.

§ 11
1. Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer.

2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

3. For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen.

§ 12
Bestyrelsen reviderer vedtægterne hvert år. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13
1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første og uanset de fremmødtes antal.

2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler andre foreninger med kulturelle formål og hjemsted i Kolding Kommune.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag d. 24. januar 2024